Byggeadministration.dk prioriterer at beskytte dine persondata og din fortrolighed højt.
Her kan du læse om, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, når du er klient eller potentiel klient hos Byggeadministration.dk.
 

1. Dataansvarlig


1.1. Byggeadministration.dk er dataansvarlig for at behandle personoplysninger, som vi modtager til brug for rådgivning.

Vores juridiske oplysninger er:
Byggeadministration.dk ApS
CVR-nr. 37837393
Rahbeks Allé 21
1801 Frederiksberg
Såfremt du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger kan du altid kontakte os via:
E-mail: ctc@byggeadministration.dk eller
Telefon: 27142491
 

2. Byggeadministration.dks indsamling af data


2.1. Ved besøg på vores hjemmeside benytter vi os af cookies. Vi registrerer oplysninger om browsertype, hvilke sider der besøges, og hvornår siderne er besøgt. Dette sker med formålet at forbedre vores hjemmeside, og oplysningerne gives derfor ikke videre.

2.2. Ved vores rådgivning indsamler vi oplysninger fra vores klienter. Vi indsamlet og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, som fx er oplysninger om helbred og fagforeningstilknytning.
I de dokumenter vi modtager fra klienter, er der ofte almindelige personoplysninger, såsom navn, kontaktinformation eller CPR-numre.
Vi indsamler og behandler som udgangspunkt oplysninger på lovligt grundlag i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 9, stk. 3.
Vores behandling af cpr.nr. sker efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.
Viser der sig at være behov for at indsamle oplysninger på baggrund af et forudgående samtykke, sørger vi for indhentelse heraf, før vi behandler den pågældende personoplysning. Er en oplysning indhentet på baggrund af samtykke, kan dette tilbagekaldes.

2.3. Som klient hos Byggeadministration.dk eller potentiel klient behandler vi dine oplysninger med det formål at yde juridisk rådgivning til dig. Det sker almindeligvis med henblik på 1) at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed eller andelsboligforening, som du repræsenterer, 2) at varetage dine legitime og berettigede interesse eller 3) at forsvare, påberåbe eller fastlægge dit retskrav.
Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi kan dog efter omstændighederne behandle oplysninger om identitet, kontakt og oplysninger om vores forretningsmæssige relation til dig. Vi behandler også oplysninger om finansielle forhold (bankoplysninger og skatteoplysninger). Grundlaget for behandlingen er at opfylde en kontrakt, som du er part i eller gennemføre foranstaltninger, som er truffet på din anmodning (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).
Byggeadministration.dk er som rådgivningsvirksomhed underlagt pligter efter hvidvaskloven og vil i den forbindelse indhente identitetsoplysninger, det kan være CPR-nummer, pasnummer mv. Vi vil udelukkende behandle identitetsoplysninger med henblik på at opfylde vores pligter efter denne lov, og oplysningerne vil ikke blive brugt til kommercielle formål. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er hvidvasklovens § 11.
VI benytter kun dine oplysninger til markedsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke, efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.4. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre med henblik på markedsføring eller lignende.
Byggeadministration.dk videregiver kun personoplysninger til vores samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for at varetage vores klienters interesse, eller når vi bliver pålagt det efter lovgivningen. Her vil den typiske modtager være myndigheder, danske eller udenlandske domstole, modparter i sager, voldgiftsretter, politiet, SKAT mv.
Byggeadministration.dk overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande udenfor EU/EØS).
 

3. Opbevaringsperiode og sletning af personoplysninger


3.1. Vi opbevarer personoplysninger så længe, der er en retlig interesse i opbevaring. En sag opbevares indtil 10 år efter sagens afslutning, hvis der er en retlig interesse deri. Herefter slettes sagen. Ellers slettes dine personoplysninger, nå der ikke længere er behov for at behandle dem til at opfylde det formål, som fremgår ovenfor.
Under løbende behandling af vores sager opbevares disse både i fysisk og elektronisk form.
De fysiske sager opbevares i mapper med sagsnumre på, og kan kun tilgås af vores medarbejdere omfattende; cand.polit., sekretærer og stud.jur. i arbejdsrelateret formål.
I elektronisk form er vores sager opbevaret i Navokat, hvor sagerne ligeledes kun kan tilgås ved arbejdsrelaterede formål. Vores e-mails journaliseres løbende i Navokat, og personoplysninger bliver derfor som udgangspunkt ikke opbevaret i vores mailboks.
 

4. Dine rettigheder som kunde


4.1. Du har som kunde en lang række rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Dette sker på de vilkår og med de undtagelser, som følger af lovgivningen.
- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig med visse undtagelser, som er fastlagt i lovgivningen.
- Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor behandling er baseret på legitime interesser eller direkte markedsføring.
- Du har ret til at berigtige dine personoplysninger, dvs. at du kan bede om få ukorrekte eller misvisende personoplysninger ændret.
- Du har ret til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
- Du har ret til at blive glemt, dvs. ret til at få slettet oplysninger før det almindelige tidspunkt for sletning.
- Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor behandling er baseret på legitime interesser eller direkte markedsføring
- Du har ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få udleveret persondata, ved at de overføres til en anden dataansvarlig (når behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt).
- Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Tilbagekaldelse berører ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen.
 

5. Klageadgang


5.1. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller det formål vi behandler oplysningerne til, kan du til enhver tid kontakte os pr. e-mail: ctc@byggeadministration.dk eller telefon: 27142491. Vi gør opmærksom på, at vi kan stille krav om relevant legitimation.
Vi beder om, at du ved en sådan henvendelse omkring dine rettigheder giver tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

5.2. Du har endvidere også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Klage kan indgives til:
Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk
Yderligere oplysninger om dine rettigheder kan findes på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.
Ring +45 27 14 24 91